Behandling av personuppgifter

Ny lag om personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft General Data Protection Regulation (GDPR).
I Sverige kallas denna förordning för Dataskyddsförordningen.

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan knytas till en individ. Detta kan vara namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-mail och IP adress, eller en kombination av dessa, som gör det möjligt att identifiera individen bakom.

All användning av personuppgifter räknas som behandling av personuppgifter, som till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring och överföring eller en kombination av dessa.

Syftet med förordningen är att skydda fysiska personer vid behandlingen av deras personuppgifter. I Sverige ersätter denna förordning personuppgiftslagen (PUL) som tidigare reglerade behandlingen av personuppgifter.

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för "särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål." Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsregleringen för att hantera personuppgifter.

Stora Frö Samfällighetsförening samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten.

All hantering av personuppgifter sker i överensstämmelse med gällande dataskyddslag.

Ett register är debiteringslängden, som köps från Lantmäteriet. Det innehåller bland annat ägarnamnen, adress och fastighetsbeteckning. För att vi ska kunna ha en korrekt debiteringslängd behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter.
Dessutom finns ett register över epostadresser, som har godkänts av respektive medlem. Detta register används endast vid kontakter med medlemmarna.
Samtliga data som blir inaktuella på grund av att fastigheter byter ägare eller liknande raderas.

Registren förvaras hos ordförande, sekreterare och kassör.
Vänd dig till någon av ovanstående, om du frågor angående dina personuppgifter.