Fakta och historik

Stora Frös samfällighet bildades i slutet av år 2000 på initiativ från Mörbylånga kommun. Tidigare fanns av tradition ett antal vägföreningar som inte var lagligt bildade. Dessa vägföreningars uppgift var att hålla vägarna inom det egna området i körbart skick.
I byn sköttes vägarna av Mörbylånga kommun och det fortsatte kommunen att göra. Kommunen övertog även skötseln av vissa andra av samfällighetens vägar.
Den nya samfälligheten övertog ägandet av samtliga vägar inom området och kommer också att vara remissinstans vid alla förändringar, som kan ha inverkan på trafiken inom området. Denna möjlighet att påverka beslut, som gällde vägarna, hade inte de gamla vägföreningarna.
Efter att en interimsstyrelse fungerat i ca ett halvår, utsågs en ny styrelse på stämman i juni 2001. Styrelsen ska om möjligt bestå av representanter för de tidigare gamla vägföreningarna, så hela området blir representerat. Detta har i stort skett.
Ett mål för styrelsen var att förbättra kvalitén på vägarna och minska underhållet. Därför har de flesta grusvägarna asfalterats. Målet är att vi ska få bort alla grusvägar.
En stor förändring skedde då samfälligheten ville överta all skötsel av vägunderhållet. En överenskommelse med Mörbylånga kommun gjordes och det befintliga statsunderstödet tillfaller Stora Frö samfällighetsförening. Dessutom ska kommunen betala en summa för bland annat snöröjning. Övertagande skedde den 1juni 2018.