Fakta och historik

Stora Frös samfällighet bildades i slutet av år 2000 på initiativ från Mörbylånga kommun.

Tidigare fanns av tradition ett antal vägföreningar som inte var lagligt bildade. Dessa vägföreningars uppgift var att hålla vägarna inom det egna området i körbart skick.

I byn sköttes vägarna av Mörbylånga kommun och det ska de fortsätta att göra. Kommunen kommer också att överta skötseln av vissa andra av samfällighetens vägar.

Den nya samfälligheten övertog ägandet av samtliga vägar inom området och kommer också att vara remissinstans vid alla förändringar, som kan ha inverkan på trafiken inom området. Denna möjlighet att påverka beslut, som gällde vägarna, hade inte de gamla vägföreningarna.

Efter att en interimsstyrelse fungerat i ca ett halvår, utsågs en ny styrelse på stämman i juni 2001. Styrelsen ska om möjligt bestå av representanter för de tidigare gamla vägföreningarna. Det är viktigt att de förutvarande vägföreningarna ställer upp med kandidater till samfällighetens styrelse.